AMD อาจจะนำ Integer Scaling ลงไดรเวอร์ในการอัปเดตครั้งใหญ่

ผมเคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับ Integer Scaling ฟังก์ชันประมวล … อ่านเพิ่มเติม AMD อาจจะนำ Integer Scaling ลงไดรเวอร์ในการอัปเดตครั้งใหญ่